Groot Kempische Republiek

Actueel

Regeringsvorm

Het voorlopig bestuur van de Groot-Kempische Republiek heeft als bestuursvorm gekozen voor het Zwitserse model van Kantons waardoor de overzichtelijkheid van en betrokkenheid door de bevolking  maximaal is. Ook wordt de complexiteit van de politiek en bijbehorende afmeting van de bureaucratie hierdoor laag gehouden.

Uitgangspunt is dat de regering er is voor zijn bewoners en niet andersom. Dit betekend ook dat de burger zijn verantwoordleijkheid moet nemen en waar mogelijk zijn bijdrage moet leveren.

Om de betrokkenheid van de bevolking bij het democratisch proces te vergroten is het verplicht om lid te zijn van een politieke partij. Zonder lidmaatschap is men niet stemgerechtigd.

Eenieder die vast woonachtig is in de Groot-Kempische Republiek is in principe stemgerechtigd.

Dit legt aan de politieke partijen de verplichting op om hun achterban deugdelijk door en voor te lichten en betekend dat er op regeringsniveau zinvolle en efficiente discussies gehouden kunnen worden die gedragen worden door de gemotiveerde kiezer.

Terug naar af

Waarom moet er eigenlijk een bestuur/regering zijn?

Veel zaken kunnen effcienter geregeld worden als ze collectief geregeld worden, denk aan buitenlandse politiek, nationale voorzieningen zoals, weg- energie- en datainfrastructuur, nooddiensten voor zeldzame calamiteiten etc.

Uiteraard is het dan wel een voorwaarde dat het efficienter, wat niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is als goedkoper,  gebeurd.

Het is aan de politieke partijen om het beleid  met bijbehorende randvoorwaarden zoals de mate van rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid te bepalen waarop het benoemde dagelijks bestuur de uitvoering kan doen.