Migratie

Buitenlanders zijn van oudsher welkom in de Groot-Kempische Republiek op basis van hun kennis van de taal, werk- en leef mentaliteit en de behoefte aan hun kwaliteiten. Nu de economische, sociale en ecologisch grens  van de draagkracht van het gebied langzamerhand bereikt wordt is het noodzakelijk om het bevolkingsaantal continue te monitoren . Dit betekend praktisch gezien dat er een toelatingsbeleid opgesteld wordt voor nieuwkomers van buiten. Hiervoor wordt jaarlijks een overzicht opgesteld van de behoeften aan kennis en ervaring om de draagkracht op peil te houden of te verbeteren, analoog aan het systeem dat in de landen van het Gemenebest gangbaar is.Nieuwkomers kunnen op basis van dit overzicht solliciteren naar een toelating.


Wegen en Verkeer

De Kempen zijn voorzien van een groot aantal secundaire wegen en een structuur van auto(snel) wegen. Met name de auto(snel)wegen worden voor 60% of meer gebruikt door buitenlands transit verkeer. Aangezien dit verkeer  alleen maar bijdraagt tot slijtage aan de wegen en niet tot economische verbetering van de Groot Kempische Republiek en zijn inwoners, worden alle auto(snel)wegen tolwegen naar Frans model. Hiermee wordt een eerlijke verdeling van de kosten over de gebruikers gemaakt.  Tevens worden hiermee de kosten van de  provinciale wegen, als belangrijkste aansluitingen op de auto(snel)weginfrastructuur betaald. De lokale wegen blijven als vanouds de verantwoording van de gemeentebesturen.

Energie en milieu

Alhoewel er nog steeds discussie is over de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen gedurende de afgelopen eeuwen is het duidelijk dat vroeg of laat er een eind zal komen aan de inzet van fossiele brandstoffen domweg omdat ze of te vervuilend blijken of omdat ze op zijn.  Daarnaast moeten vrijwel alle brandstoffen uit het buitenland geimporteerd worden, wat niet alleen economische afhankelijkheid creeert,  maar wat ook een infrastructuur in stand houdt die op termijn toch niet meer te gebruiken gaat zijn. De realiteit is echter dat met name de elektrische energie die in het buitenland, vaak door zwaar gesubsidieerdeen vervuilende  (bruin)steenkool opgewekt wordt de markt bepaald.  Gezien de financiele belangen die met name regeringen hierbij hebben is het irrealistisch om aan te nemen dat hier op korte termijn een eind aan zal komen. Dit geeft ons gelukkig tijd als samenleving tijd om alternatieven verder uit te werken. Om de financiering van deze uitwerking mogelijk te maken zal er een toeslag noodzakelijk zijn op de feitelijke energiekosten.  Deze toeslag zal gebruikt worden voor de bevordering van Kempische innovaties op energie gebied, maatregelen die ook op langere termijn energieverbuik beperken en een verbetering van de energie infrastructuur.

Groot Kempische Republiek

Actueel